3 klanten beoordeelden ons, lees hieronder hun ervaringen:

9.7 / 10
06 - 188 698 40

Algemene voorwaarden

Bootverhuur Huizen Algemene Voorwaarden verhuur vaartuigen

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Verhuurder: Bootverhuur Huizen, gebruiker van de algemene voorwaarden, die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
 2. Huurder: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een vaartuig van verhuurder.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris.
 4. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven.
 5. Elektronisch: per email of website.
 6. Rechtskeuze: op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.
 7. Overmacht: onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de huurder/verhuurder geen invloed kan uitoefenen.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bootverhuur Huizen en op alle met Bootverhuur Huizen aangegane overeenkomsten en boekingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDING EN HUURPRIJS

 1. De verhuurder doet zijn aanbieding mondeling, schriftelijk of elektronisch.
 2. De aanbieding bevat een omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt bovendien de huurperiode en de huursom.
 3. Bij de aanbieding wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden gesloten.

 

ARTIKEL 4. DE HUUROVEREENKOMST

 1. De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding door de huurder. Deze wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. De huurovereenkomst bevat een omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt bovendien de huurperiode, de huursom en de wijze van betaling.
 3. De huurder dient hier toe de aanbieding c.q. huurovereenkomst met de voorwaarden voor akkoord te tekenen en te retourneren aan de verhuurder.
 4. Tevens dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond aan de verhuurder.

 

ARTIKEL 5. BETALINGSVOORWAARDEN EN BORG

 1. De betaling van de totale huursom dient voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.
 2. Bij aanvang van de huurperiode is de huurder aan de verhuurder per kas een borg ad € 100,00 voor motorboten en een borg van ad €200,00 voor sloepen verschuldigd. De borg wordt door de verhuurder bij het terugbrengen van het vaartuig in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode, aan de huurder gerestitueerd.
 3. Het vaartuig wordt bij overdracht schoon afgeleverd en dient in dezelfde staat weer te worden ingeleverd. Zo niet, is verhuurder genoodzaakt schoonmaakkosten ad € 20,00 in rekening te brengen, deze kosten worden dan ingehouden van de vooraf betaalde borgsom.

 

ARTIKEL 6. ANNULERING OF WIJZIGING

 1. Annuleren van een reservering is mogelijk in geval van regen en/of harde wind op de dag van de huur. Verhuurder bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is.
 2. Indien de huurder de reservering wil annuleren op andere gronden dan in artikel 6a is genoemd moet hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch of mondeling op de hoogte brengen. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van 25% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering tot veertien dagen voor aanvang van de huurperiode en 100% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering op de dag van aanvang huurperiode.

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. Voor de huurder geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming.
 3. Huurder is verplicht zich te houden aan het huisreglement die verhuurder kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het vaartuig aan te brengen zonder daarbij toestemming te hebben verkregen van de verhuurder.
 5. De huurder dient het vaartuig nooit en te nimmer onbeheerd achter te laten.
 6. Voor het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankoop van verdwenen zaken is in alle gevallen voorafgaande toestemming van de verhuurder vereist.
 7. Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig in dezelfde staat waarin hij/zij het ontvangen heeft, op de overeengekomen tijd en plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden.
 8. Laat de huurder het vaartuig op een andere plaats achter dan overeengekomen, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.
 9. Indien het vaartuig niet tijdig op de overeengekomen plaats wordt teruggebracht, wordt er na 15 minuten overschrijding een extra vaaruur in rekening gebracht.
 10. De huurder dient het vaartuig voor de afvaart aan de hand van de aanwezige inventarislijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd.
 11. Beschadigingen ontstaan tijdens de huurperiode, en/of verloren materiaal dienen door de huurder aan verhuurder te worden gemeld.
 12. De huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.

 

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheids-uitrusting.
 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 3. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
 4. Voor de afvaart dient de verhuurder een inventarisatielijst ter hand te stellen en huurder kennis te geven van het huisreglement.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de handelswijze of het in gebreke blijven van de huurder.
 2. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg) schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade niet door hem en of door een van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen.
 3. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de verhuurder gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig of het niet naleven van het huisreglement.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval. Huurder vaart voor eigen risico.

 

ARTIKEL 10. ONTBINDEN OVEREENKOMST

 1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het vaartuig door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie jegens huurder gehouden is.
 2. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 3. Het bovenstaande lid geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

 

ARTIKEL 12. SCHADE OF PECH

 1. Bij schade, pech of averij neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder. Het telefoonnummer hiervan is bekend bij huurder.
 2. De huurder stelt de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
 3. Bij schade, pech of averij welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van de verhuurder. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
 4. De schade zal op de borg in mindering worden gebracht. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de afvaart te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Zowel huurder als verhuurder zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

ARTIKEL 14. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Personen onder 18 jaar mogen geen boot besturen.
 2. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde vaartuig is niet toegestaan.
 3. Het is niet toegestaan om buiten het toegestane vaargebied te treden. Het vaargebied omvat het Gooi- en Eemmeer. Het passeren van de Hollandse brugen/of Eemhof is verboden.
 4. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 7 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de verhuurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
 5. Klachten, welke betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, dienen 24 uur na de constatering rechtstreeks aan de verhuurder te worden doorgegeven. Niet tijdig ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de huurder kan worden tegengeworpen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 6. Het is huurder onder meer niet toegestaan om met meer personen aan boord te verblijven dan het aantal personen dat op de huurovereenkomst zijn geschreven, ook is het niet toegestaan om andere vaartuigen te slepen.

>>Algemene voorwaarden